home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

Deze paragraaf beschrijft de visie van 2MV ten aanzien van procesbegeleiding.

Een procesbegeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de trajecten die hij/zij begeleidt. Deze kwaliteit is afhankelijk van alle betrokkenen. Echter, de procesbegeleider heeft in het bijzonder de taak om de kwaliteit te bewaken voor drie essentiële onderdelen van het traject:


  1. 1  inhoud – een procesbegeleider heeft kennis nodig van het vakgebied om de kwaliteit van inhoudelijke aspecten te kunnen beoordelen. Hieronder vallen onder andere de kwaliteit van: de afbakening (scope) van het vraagstuk, de doelstelling, de discussies, de resultaten en eindproducten en de invulling van de activiteiten inclusief de haalbaarheid van de gekozen aanpak.

  2. 2  proces – een slimme inrichting van het traject draagt bij aan de realisatie van projectdoelen, de geplande voortgang, betrokkenheid van essentiële personen/partijen, borging van de inhoudelijke kwaliteit, draagvlak bij alle betrokkenen. Dit leidt tot acceptatie van en vertrouwen in het project.

  3. 3  aanpak – de methodieken en werkwijzen die worden gekozen voor iedere processtap hebben een grote impact op de kwaliteit van de uitkomsten en de inpasbaarheid van de deeluitkomsten in het totale proces.





de procesmanager zal daarom:


  1. 1  Kennis moeten hebben over het vakgebied en de spelers.

  2. 2  Ervaring en gevoel moeten hebben over het proces om (nieuwe) samenwerkingsverbanden op te zetten tussen partijen met verschillende achtergronden en belangen.

  3. 3  Ervaring moeten hebben met het begeleiden van groepen, processen, projecten en het geven van workshops en bekend zijn met een breed scala aan aanpakken en werkwijzen voor samenwerkingsvormen.

mijn passie = mijn kracht

contact

kwaliteit
proces
inhoud
aanpak